SPIRIT Program Prayers and Meditations

SPIRIT Program Prayers and Meditations

Audio of prayers (Silent Unity Prayer Service):